kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Šiandien apgintai Lietuvos laisvei – 30 metų

Prieš 30 metų Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, mūsų teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. 1991-ųjų sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės tankai, šarvuočiai ir ginkluoti kariškiai, panaudodami šaunamuosius ginklus, Vilniuje šturmavo televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą. Šios kruvinosios akcijos metu žuvo 14 civilių gyventojų, daugiau kaip 500 buvo sužeisti.


Minėdami šios lemtingos nakties įvykius Vilniaus rajono savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigos, bibliotekos, o taip pat ir rajono gyventojai prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva nes liudija“.

Atminimo žvakės buvo uždegtos Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkciniuose kultūros centruose bei jų skyriuose, bibliotekose, įvairiose rajono gyvenvietėse. Žvakes uždegė ir mažieji Vilniaus rajono gyventojai – darželinukai, pradinukai ir visi mokiniai, ne tik tie, kurie mokosi kontaktiniu būdu, bet ir besimokantys nuotoliniu būdu.

Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Žvakės liepsna tai ir mūsų simbolinė padėka visiems už Laisvę kovojusiems ir žuvusiems.

1991-ųjų sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato žuvo Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, vėliau (vasario mėn.) nuo sužeidimų mirė Vytautas Koncevičius.

 

„Noriu palinkėti jaunajai kartai,
kad Jūs būtumėte tokie pat dideli patriotai,
nors šiek tiek jaudintumėtės dėl Lietuvos nepriklausomybės,
dėl jos Laisvės ir įvertintumėte,
kad Laisvė yra ne taip paprastai gaunama ir reikia ją branginti,
kad ji būtų išsaugota, noriu,
jog jaunimas domėtųsi Lietuvos istorija.“

Dariaus Gerbutavičiaus tėvas Antanas Gerbutavičius

VRSA ir lrs.lt informacija


Šiemet Sausio 13-oji buvo kitokia. Be atminimo laužų, dainų susikabinus rankomis bei kitų tradicinių renginių, tačiau tai šios atmintinos dienos nepavertė mažiau reikšminga. Visi prisiminėme svarbią visiems Lietuvos žmonėms datą ir solidariai: iš namų, prisijungėme prie siūlomos iniciatyvos – 8.00 valandą ryto dešimčiai minučių languose uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes paminėti Sausio 13-osios – žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę  30-ąsias  metines.

Dalyvavome akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija”. Prisiminėme ir tylos minute pagerbėme žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę laisvės gynėjų atminimą. Mokytojai kartu su mokiniais diskutavo, žiūrėjo LRT mediatekoje pateiktas ištraukas, lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos parengtoje virtualioje parodoje ,,Prisiekę nesitraukti: Lietuvos laikysena 1991 m. sovietų agresijos akivaizdoje“, pradinukai žiūrėjo Vytauto Landsbergio pasakojimą „Sausio sniegenos“, dalijosi įspūdžiais, išsakė linkėjimus ir troškimus. Patys mažiausieji – priešmokyklinės grupės vaikai – nupiešę neužmirštuolės žiedą,  įsisegė jį prie savo širdelės ir  iš  karpytų rankyčių klijavo širdelės formos vėliavą.

Vėliau 5-8, I-IV G klasių mokiniai prisijungė prie virtualaus Pagarbos bėgimo. Šio bėgimo  tikslas –  prisiminti 1991 metais Sausio 13-ąją žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.  Džiaugiamės, kad bėgime dalyvavo 5-8, I-IV klasių mokiniai.  Kiekvienas mokinys virtualių fizinio ugdymo pamokų metu pagal savo galimybes bėgo numatytą distanciją. Bėgimo dalyviai asmeniškai fiksavo  įveiktą atstumą ir laiką pasitelkę į pagalbą aktyvumo programėles bei išmaniuosius laikrodžius.

Esame dėkingi savo bendruomenei, palaikiusiai iniciatyvą. Geriau pažindami ir gerbdami savo praeitį, išmoksime prisiimti atsakomybę ir prisidėsime prie gražesnės Lietuvos ateities kūrimo. 

   

Istorijos mokytoja Samanta Viktovskaja,
fizinio ugdymo mokytoja Ana Černiavska


Avižienių gimnazija prisijungė prie Lietuvoje vykstančios pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Iniciatyva skirta prisiminti ir paminėti, kaip prieš 30 metų, vienybės jausmo ir Laisvės troškimo vedini Lietuvos piliečiai apgynė atsikūrusios valstybės nepriklausomybę ir atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą.

Mokyklos languose sužibo žvakelės, simbolizuojančios apgintos Laisvės šviesą, gyvybę, vienybę, atmintį ir susikaupimą. Mokiniai klasės valandėlių metu klausėsi pasakojimų apie Sausio 13-osios dienos įvykius. 

Avižienių gimnazija


Šiemet sukanka 30 metų nuo tragiškų įvykių, įvykusių 1991 metų sausio 13 dieną po televizijos bokštu Vilniuje. Tuomet patriotiškai nusiteikę žmonės drąsiai stojo ginti savo šalies Laisvę. Žuvo 14 žmonių. Šie žmonės paaukojo savo tėvynei tai, kas brangiausia – savo gyvenimą.

Eitminiškių pagrindinė mokykla taip pat prisijungė prie šios Lietuvos istorijai svarbios datos minėjimo. Sausio 13 d., 8 val., ant mokyklos palangių ir ant mokytojų bei mokinių namų palangių buvo uždegtos simbolinės žvakės. Tikriausiai ne vienas žmogus nors akimirkai prisiminė šiuos įvykius ir pasimeldė už žuvusiuosius, kurie gynė televizijos bokštą ir šalies laisvę.

Eitminiškių pagrindinės mokyklos Laisvės gynėjų dienos minėjimo iniciatorė buvo istorijos mokytoja Božena Liachovič ir lietuvių kalbos mokytoja Inga Čeponienė.

Eitminiškių pagrindinė mokykla
Inf. Andžej Aškelovič


O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,
jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?

Justinas Marcinkevičius

Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Lenkiame galvas prieš Sausio 13-osios aukų stiprybę, parodytą meilę Tėvynei, pilietiškumą ir suteiktą galimybę mums šiandien gyventi laisvoje šalyje.

Ankstų sausio 13-osios rytą visa Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos bendruomenė prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, uždegdami ant gimnazijos ir namų langų žvakes. Tyliai plazdant žvakelių liepsnai, tylos minute pagerbėme visus žuvusiuosius už Lietuvos Laisvę. Taip visi parodė, kad mūsų šalies Laisvė, žuvusiųjų už ją atminimas visiems yra be galo svarbus.

Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija


Sau­sio 13-ąją Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla pri­si­jungė prie Tarp­tau­ti­nės komi­si­jos nacių ir sovie­ti­nio oku­pa­ci­nių režimų nusi­kal­ti­mams Lie­tu­voje įver­tinti orga­ni­zuo­ja­mos pilie­ti­nės akci­jos „Atmin­tis gyva, nes liudija”, skir­tos sau­sio 13-ajai – Lais­vės gynėjų die­nai paminėti. 8.00 val. mokiniai savo namuose užge­sino šviesą ir lan­guose dešim­čiai minu­čių uždeg­ė atmin­ties žvakutes.

Prisijungėme taip pat prie „Neužmirštuolės“ – nacionalinės iniciatyvos, raginančios visus Lietuvos gyventojus sausio 13 d. į atlapą įsisegti vieningą simbolį – neužmirštuolės žiedą. Tokiu būdu parodome, kad vertiname Laisvės kovotojų auką, esame dėkingi ir laimingi, kad šiandien galime džiaugtis gyvendami nepriklausomoje Lietuvoje.

Mokiniai parengė virtualią piešinių parodą „Sausio 13-oji vaikų akimis“.

Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla


Šiandien pirmosios pamokos metu prie pilietinės akcijos prisijungė ir Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazija.

Gimnazijos bendruomenė pagerbė už šalies Laisvę 1991-ųjų sausį kovojusius ir gyvybę paaukojusius žmones. Pamokos metu, nuotoliniu būdu 1-4 klasėse bei 5-IVG klasėse mokytojai kartu su mokiniais prisiminė sausio 13-osios įvykius, aptarė jų prasmę Lietuvos valstybei ir Lietuvos visuomenei.

Rudaminos F. Ruščico gimnazija


Kruvinuosius 1991 m. sausio įvykius prisiminė ir Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai –mokyklos ir savo namų languose degė žvakeles.

Jaunesniųjų klasių mokiniai šalia savo namų užsodino neužmirštuolių darželius, o pirmose pamokose klausėsi istorijos pasakojimo, paremto dokumentinių filmų ištraukomis ir istorijos mokytojos Liucinos Lapševič, lietuvių kalbos mokytojos Vitos Burzdžiuvienės prisiminimais apie 1991 m. įvykius. Pradinukai piešė plakatus ir piešinius susijusius su sausio 13-osios įvykiais.

Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla


Minint Sausio 13-osios dienos įvykius Vilniaus r. Šumsko pagrindinės mokyklos mokiniai bei mokytojai irgi 8 val. ryto uždegė 10 minučių žvakutes ant palangių. Kadangi ugdymas vyksta nuotoliniu būdu, žvakutės buvo uždegtos tiek mokykloje, tiek ir mokinių namuose. 

Šumsko pagrindinė mokykla


Minint Laisvės gynėjų dieną, žvakutės liepsnojo ir ant Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos bendruomenės narių palangių jų namuose.

Istorijos pamokose I-IVG klasių mokiniai žiūrėjo filmukus, kalbėjo apie tragiškus tų dienų įvykius. 5-8 klasių mokiniai piešė piešinius, skirtus Laisvės gynėjų dienai paminėti.

 

Istorijos mokytoja Ilona Masevič

 


 

Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija


Sausio 13 d. ryte Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro ir jo skyrių languose uždegtos vienybės ir vilties žvakutės už 1991 metais žuvusius Laisvės gynėjus. Prisimenant sausio 13-osios įvykius NDKC savo Facebook paskyroje pasidalino Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje lietuvių kalbos mokytojos Astos Druskienės Klingienės parengta medžiaga apie šios nakties, pakeitusios istorijos kryptį, įvykius. Ponia Asta – lemtingą 1991-ųjų sausio naktį už Tėvynę žuvusio Virginijaus Druskio našlė. Įrašą galite pamatyti čia.
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras


Pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ atgarsiai Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro skyriuose. Įrašą galite pamatyti čia.

Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras


Vilniaus rajono savivaldybės bibliotekos irgi palaiko pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“ ir dalinasi savo užfiksuotomis akimirkomis. Jas galite pamatyti čia.Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka


Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filialas Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje šiandien pristatė sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtą virtualią Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pradinių klasių mokinių piešinių parodą „Kelias į laisvę“. Parodą galite apžiūrėti čia.

Vilniaus krašto etnografinis muziejus

 


 

Vladislavo Sirokomlės muziejus


Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė šventė. Ši diena minima Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje daug metų ir tapo tradicine visai gimnazijos bendruomenei. Dalyvavome pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ — 8.00 valandą ryto dešimčiai minučių tuščiuose gimnazijos kabinetų languose sužibo atminimo žvakelės. 

Nuotoliniu būdu besimokydami namuose mokiniai noriai dalyvavo lietuvių kalbos mokytojų inicijuotoje virtualioje parodoje „Laisvės karta sako Jiems AČIŪ“.

Aplankyti virtualią piešinių konkurso parodą galima gimnazijos internetiniame puslapyje: http://www.parcevskio.lt/lt/

 

Nemenčinės Konstanto Parčevskio lietuvių kalbos mokytojos 
Nuotraukos R. Sudenis

 


Nors mokykla ištuštėjusi dėl vis dar tebesitęsiančios pandemijos, tačiau ir šiais metais minint 1991 m. Sausio 13-osios įvykių metines, Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo tradicinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Žvakutės – simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę, įsižiebė mokyklos languose. Mokiniai taip pat siuntė savo padarytas nuotraukas, kuriose matyti degančios žvakutės ir jų piešti piešiniai su Valstybės simbolika.

Kūno kultūros mokytojas J. Alicki įtraukė mokinius į virtualų pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“. Šią dieną vyko pilietiškumo pamokos apie 1991 m. Sausio 13-osios įvykius, kurių metu, prieš 30 m. buvo apginta Lietuvos Valstybės Nepriklausomybė.

 

Istorijos vyresn. mokytoja Milda Daškevičienė


Daugiau Laisvės gynėjų dienos minėjimo akimirkų galite pamaty čia. 

Shadow up