kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono švietimo įstaigos dalyvavo nacionalinėje švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“

Paberžės „Verdenės“ gimnazija – parodos „Mokykla 2018“ dalyvė

Lapkričio 23-24 dienomis Paberžės „Verdenės“ gimnazijos mokytojų ir mokinių grupė dalyvavo svarbiausiame Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginyje, švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“.

Ateities mokyklos erdvėje vyko Lietuvos mokyklų patirčių pristatymas „Mokymasis be sienų. Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų vienovė, siekiant vaiko asmeninės pažangos“. Įvairias praktines tiriamąsias veiklas, kurios įtraukia skirtingo amžiaus ir gebėjimų mokinius, stendiniame pranešime pristatėme ir mes. Renginio metu pranešimą „Patrauklus, kokybiškas, praktine tiriamąja veikla grįstas ugdymas, atsižvelgiant į įvairių gabumų mokinius“ susirinkusiems parodos dalyviams skaitė gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Regina Stankevičienė. Pranešime buvo kalbama apie tai, kad kasdienis darbas klasėje, vienijančioje skirtingų galimybių, polinkių, poreikių mokinius, reikalauja iš mokytojo kasdien planuoti savo darbą ir atverti erdvę kūrybingumui ir iniciatyvai. Į tai mūsų gimnazijoje orientuojamos įvairios praktinės tiriamosios veiklos, kurių metu įvairių dalykų mokytojai ne tik įtraukia skirtingo amžiaus ir gebėjimų mokinius bei sudaro sąlygas jiems bendradarbiauti, kartu įgyti ir praktiškai pritaikyti bendrąsias kompetencijas, bet ir siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų. Toks ugdymas gimnazijoje vyksta nuo pačių mažiausių, ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų, iki pačių vyriausių gimnazistų.

Dalyvavimas parodoje suteikė progą ne tik pasidalinti gerąja patirtimi su Lietuvos švietimo atstovais, bet ir pasisemti idėjų, naujų sumanymų, kaip įdomiai, patraukliai ir prasmingai organizuoti ugdymą, kokią mokomąją medžiagą pateikti mokiniams, kaip ugdyti jų kūrybiškumą ir norą daugiau žinoti, kad plėtotųsi supratimas, požiūriai, keistųsi vertybės.

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Violeta Kaziūnienė,
Marijana Prusakaitė-Semionova

 


 Kuriame ateities mokyklą 

Šiandien dažnas kalba apie pokyčius ir reformas švietime. Švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“ šias idėjas bei veiklas ir praktiškai, ir teoriškai pristatė Lietuvos mokyklos. Parodoje dalyvavome ir mes, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos komanda. Diskusijos „Integracinis mokymas – kiekvieno mokinio mokymo(si) sėkmė“ dalyviai dalijosi integracinio mokymo teigiamais aspektais, pasidalijo gerąja tarpdalykinės integracijos ir ugdymo(si) individualizavimo patirtimi. Visi diskusijos dalyviai sutarė, kad siekiant padėti kiekvienam mokiniui atrasti asmeninę mokymo(si) sėkmę reikalingi pokyčiai ugdymo turinyje, ugdymo proceso organizavime, tuomet verta tikėtis, kad mokymas(is) palies kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Būtent mūsų mokyklos bendruomenei visada buvo labai svarbus kūrybiškumo ugdymas, nes „raktas į kūrybiškumą slypi paprastume, sąmoningume ir buvime savimi (jei tai tik būtų paprasta), kūrybiškumas nėra išskirtinė savybė, o kiekvieno asmens prigimtinė teisė“ (L. Devita). 

Esame unikalūs, nes jau penktus metus vyksta kūrybinių integruotų pamokų ciklas „Pagauk sėkmę“. Tai nėra integracija dėl „mados“ ar būtinybės. Ši tarpdalykinė integracija yra tiek horizontali (per mokinių amžiaus grupes, ugdymo turinio dalykinių kompetencijų ugdymą), tiek vertikali (ugdymo turinio bendrųjų kompetencijų ugdymą). Ugdymo iššūkiai – integruoti tai, kas iš pažiūros neturi nieko bendra, tai yra bendri susitarimai dėl turinio planavimo, integruotų pamokų sesijų tvarkaraščio bei mokinių grupių sudarymo iš įvairių kalbinių grupių, pamoka be skambučio, neįprasta mokymosi erdvė. Vienos dienos sesijose dalyvauja vidutiniškai 15-20 mokytojų. Pamokos trukmė netradicinė (3 sesijos po 75-90 min.), vadovaujamasi kitu, paprastai nesunkiai integruojamu užsiėmimų tvarkaraščiu. Sesijų ciklas pradedamas 15 min. bendru mokinių susibūrimu, jo metu pasiskirstoma į mokymosi grupes po 10-12 mokinių. Turime refleksijų knygą, kurioje galima pamatyti mokinių įsivertinimą (atsiliepimus). Pamokų ciklas pasitarnavo ir individualios pažangos pa(si)matavimo prasme, nes dauguma mokinių patiria sėkmę: nėra galimybės išsisukti" nuo veiklos, patobulinamos dalykinės, ypač bendradarbiavimo, pažinimo, socialinės, komunikavimo bei kūrybiškumo kompetencijos. Tokia integracija paskatino ieškoti kitokio pobūdžio dalykų jungimo ir mokinių krūvio mažinimo būdų ugdymo procese: todėl IT 7-8 klasėse mokoma tik per dalykinę integraciją, į lietuvių kalbos turinį integruojamas teatras. Kita integracijos galimybė - projektinės veiklos užsiėmimai – populiarūs integraciniai dalykai tarp mokinių (pavyzdžiui, programa DOFE, kt.) arba edukacinės išvykos (mokykla „be sienų“). 

Ačiū Pagirių gimnazijos vadovų ir mokytojų atstovų komandai, kuri padėjo įgyvendinti idėjas, pasidalijo įžvalgomis parodoje: direktoriaus pavaduotojai ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas J. Surudai, mokytojoms S. Čerkienei, J. Dudutienei, I. Babinskai, O. Gerasimovič, M. Gintautei, J. Kivarienei, L. Kondrotaitei, J. Bujel; taip pat dėkojame S. Skliausčiui, E. Tamoševičiui, I. Kurklietienei, Z. Pluščiauskaitei, autobuso vairuotojui I. Ponamariovui už pagalbą. Pristatymo plakatų kokybę garantavo UAB Kreivės kolektyvas ir iniciatyvieji tėveliai M. ir M. Bacevičiai.

 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gražina Rudienė

 


 

Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos mokytojai dalijosi patirtimi parodoje „Mokykla 2018“  

Lapkričio 23-24 d. Kyviškių pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo parodoje „Mokykla 2018“, vykusioje parodų ir kongresų centre „Litexpo“, Vilniuje. Parodoje „Mokykla 2018“ leidyklos, įmonės demonstravo naujausias mokymo priemones, technologijas, veikė „Atradimų laboratorijos‘‘, vyko renginiai ir užsiėmimai mokiniams, mokytojams  ir tėvams. 

Džiaugiamės, kad iš 60 Lietuvos savivaldybių  buvo atrinkta 18 pasiūlymų ir mūsų mokykla gavo kvietimą dalyvauti parodoje „Mokykla 2018“. 

Mūsų mokyklos mokytojai parengė stendinį pranešimą „QR kodų taikymo praktika ugdyme“. Mokytojos dalijosi  patirtimi, kaip  pamokose sekasi naudoti informacines technologijas, jas integruoti į ugdymo turinį. QR kodų pagalba galima užkoduoti pamokos temą, užduotis, dainas, paveikslėlius ir pan. Mokiniams sukuriamos galimybės dirbti ir mokytis kitaip: ieškoti, klysti, tyrinėti, atrasti. Pasirodo, kad dauguma mokytojų mano, kad  IT taikymas atveria mokiniams naujas perspektyvas ir integravus kompiuterius į mokymo programas, leidžia jiems geriau pažinti aplinkos ir kultūrinius skirtumus bei panašumus, ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatina atvirumą naujovėms. 

QR kodų taikymo praktika ugdyme suteikia galimybę vesti vaizdžias ir įsimintinas pamokas, leidžia mokymosi procesą paversti įdomiu ir dinamišku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadow up