kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamų trijų sandėliavimo paskirties pastatų Nemėžio k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl trijų sandėliavimo paskirties pastatų Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., V. Sirokomlės g. 28B. Statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo. Statybos rūšis: nauja statyba ir griovimas.


Projektiniu pasiūlymus parengė: UAB „Valtraksa“.

Projekto vadovas: Raimundas Kukarskas, Vilnius, Lukšio g. 7, el. paštas info@valtraksa.lt, tel. 8 672 77 911.

Statytojas: D. S.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2022-02-28 16:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk0Zjk4NGMtY2ZlOC00NWM0LWEzOGMtNjc3OTAxMDIyOWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278496c26-5ab4-4c8b-9ca0-b2f49172b8a8%22%2c%22Oid%22%3a%2261a0a068-c5ab-406f-a25f-83c161b19d63%22%7d

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

 

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

 

 

 

 

Shadow up