kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinta 2019 metų Vilniaus rajono užimtumo didinimo programa

Š. m. sausio 25 d. vykusiame Tarybos posėdyje buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programa, kurios tikslas – suteikti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir susirasti nuolatinį darbą.


Įsigaliojusi Užimtumo didinimo programa skirta tikslinėms grupėms, kurios numatytos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 str. (teikiama prioritetų suteikimo eilės tvarka):

 • piniginės socialinės paramos gavėjai;
 • nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
 • rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
 • grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
 • asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo,  bei kiti asmenys, patiriantys socialinę riziką;
 • grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;
 • asmenys, turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;
 • vyresni nei 40 metų.

Užimtumo didinimo programoje numatyti nenuolatinio pobūdžio darbai, tokie kaip:

 • teritorijos tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas, viešų prekybos vietų priežiūra);
 • socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto darbai;
 • pagalbiniai patalpų, aplinkos tvarkymo bei kiti darbai socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose;
 • istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;
 • upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių priežiūros darbai;
 • pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems ar neįgaliems asmenims.

Laikinieji darbai bedarbiams įdarbinti organizuojami Vilniaus rajono biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose, Savivaldybės įmonėse, uždarose akcinėse bendrovėse, kurias kontroliuoja Savivaldybė.

Programa vykdoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų, darbo užmokesčio kompensaciją 100 proc. mokės Savivaldybė. Užimtumo didinimo programos vykdymo organizavimą ir finansavimo skirstymą darbdaviams vykdys Savivaldybės administracija. 2019 m. Programai įgyvendinti skirta 223,5 tūkst.

Tikimasi, kad įgyvendinus 2019 m. programoje iškeltus tikslus sumažės nedarbingų asmenų ir socialinių pašalpų gavėjų skaičius. Bus laikinai įdarbinti labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys, kurie atstatys darbo įgūdžius bei užsidirbs pragyvenimui būtinų lėšų. Programos dalyviai bus sugrąžinti į darbo rinką, o tai padidins jų galimybes tapti aktyviais ir rasti nuolatinį darbą.

Shadow up