kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame susipažinti su Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projektu

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis procentais, tenkanti savivaldybių biudžetams. 2019 metams savivaldybių biudžetams dėl darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo bus skiriama 46,88 proc. (2018 metais buvo 82,82 proc.) šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus. 

Prognozuojama, kad į Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą įplauks 48 124 tūkst. Eur iš GPM, tai 2,63 proc. (1 232,0 tūkst. Eur) daugiau nei prognozuota 2018 metams, 3 670,0 tūkst. Eur iš pajamų ir mokesčių iš turto, tai 10,7 proc.(265,0 tūkst. Eur) daugiau nei 2018 m. 2019 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta savivaldybei prognozuojamų pajamų suma – 52 009,0 tūkst. Eur, palyginti su 2018 m., didėja 2,6 proc. (1 232,0 tūkst. Eur). Į savivaldybės biudžetą numatoma surinkti 2 520,0 tūkst. Eur vietinių rinkliavų, 60,0 tūkst. Eur materialiojo turto realizavimo pajamų, 130,0 tūkst. Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų. Visos savivaldybės planuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudarys 54 699,0 tūkst. Eur, palyginti su 2018 m., didėja 1605,0 tūkst. Eur. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirta 4 778,09 tūkst. Eur arba 686,2 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. Ugdymo reikmėms finansuoti skiriama 21 823,4 tūkst. Eur, 3 337,7 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m. Apie finansavimą iš valstybės kapitalo investicijų 2018-2020 m. programos Savivaldybė dar neturi. Iš viso 2019 metais planuojama gauti 83 128,7 tūkst. Eur pajamų. Pateikiama 2019 biudžeto pajamų struktūra ir pajamų palyginimas su 2018 metais.

 Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. pajamų planų palyginimas su 2018 m.


Iš 1 pav. matyti, kad didžiausią pajamų dalį, net 57,9 % sudaro pajamų ir pelno mokesčiai. Nemažą dalį pajamų sudaro dotacijos, skirtos ugdymo reikmėms – 26,3 %. Lėšos, skirtos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, sudaro apie 5,7 % visų pajamų. 5,4 % biudžeto pajamų surenkama iš kitų pajamų (turto pajamų, pajamų už prekes ir paslaugas ir kt.). Apie 4,2 % pajamų surenkama iš turto mokesčių (žemės mokesčio, nekilnojamo turto mokesčio). Labai mažą dalį savivaldybės biudžeto pajamų sudaro kitos dotacijos bei prekių ir paslaugų mokesčiai, šios pajamos nesiekia 1 %.

 


Palyginus 2019 metų Vilniaus rajono savivaldybės pajamas su 2018 metais matyti, kad jos didėja 4592,4 tūkst. Eur arba 5,8 %. Pajamų ir pelno mokesčiai išliko beveik tokie patys, jų padidėjimas nėra žymus - 1232 tūkst. Eur arba 2,6 %. Turto mokesčiai padidėjo 210 tūkst. Eur arba 6,5 %. Prekių ir paslaugų mokesčiai nepakito. Lėšos, skirtos ugdymo reikmėms, padidėjo 18,1 % (3337,7 tūkst. Eur). Taip pat padidėjo lėšos, skirtos valstybinėms funkcijoms vykdyti, 2019 metais buvo 686,19 tūkst. Eur arba 16,8 % didesnės negu 2018 metais. Kitos pajamos 2019 metais buvo 549,6 tūkst. Eur,  arba 14 % didesnės negu 2018 metais. Kitos dotacijos sumažėjo 77,6 % (1423,1 tūkst. Eur). Dotacijos sumažėjo, nes savivaldybė kol kas nėra informuota apie numatytą dotaciją valstybės investicijoms.


 

Nuo sausio 1 d. auga minimali alga iki 550 Eur, bazinės algos dydis 173 Eur. 2019 metais pritraukiant Europos Sąjungos ir valstybės paramos lėšas savivaldybė numato prisidėti vykdydama investicinius projektus savo lėšomis beveik 6000,0 tūkst. Eur. Planuojant asignavimus padidintas finansavimas kultūros ir socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui.

Asignavimai išlaidoms paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti. Pateikiama 2019 m. biudžeto asignavimų pagal programas struktūra. Didžiausia dalis numatoma skirti švietimo kokybės ir prieinamumo programai – 49,1 proc. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programos asignavimai sudaro 14,1 % biudžeto asignavimų. Pagal Socialinės atskirties mažinimo programą asignavimai sudaro 12,2 % viso biudžeto, 11,6 %  valdymo programos asignavimai. Apie 5,4 % asignavimų sudaro Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programos asignavimai. Ekonominio konkurencingumo didinimo programai numatomi asignavimai sudaro 3,5 %. Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programos asignavimai sudaro tik 2,3 %. Mažiausia dalis biudžeto asignavimų – Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos asignavimai, kurie sudaro 1,8 % (žr. 3 pav.).4 pav. pateikiamas 2019 m. biudžeto asignavimų pagal programas palyginimas su 2018 metais. Išanalizavus duomenis matyti, kad padidėjo 2 programos asignavimai (Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programa ) – 9,9 % didesni negu 2018 metais ir 6 programos asignavimai (Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa) – 52,2 % didesni negu 2018 metais. Kitų programų asignavimai sumažėjo, Ekonominio konkurencingumo didinimo programos asignavimai sumažėjo 484,7 tūkst. Eur (13,6 %), Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programos – 663 tūkst. Eur (24,4 %), valdymo programos – 809,54 tūkst. Eur (7,3 %). Apie 14 % sumažėjo 5 programos (Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa) asignavimai, o Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programos 2019 metų asignavimai buvo 1453,6 tūkst. Eur arba 23,3 % mažesni negu 2018 metais. 8 programos (Socialinės atskirties mažinimo programa) asignavimų sumažėjimas nebuvo didelis, apie 2,7 %.


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ su priedais bus paskelbtas savivaldybės tinklalapyje iki vasario 12 d.


Shadow up