kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 2V-266 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2020 m. gruodžio 14 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkursą (toliau – Konkursas). 


Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.


Finansuojamos veikla, sietina su viena iš žemiau išvardytų temų:

10.1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpkultūrinio, istorinio dialogo, bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant plėtojimas;

10.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimas, siekiant vystyti socialinį verslumą (antreprenerystę);

10.3. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo domėjimosi abiejų šalių istorija skatinimas: 

10.3.1. žmogiškumas nežmogiškais laikais – domėjimasis Lietuvos ir Lenkijos Pasaulio tautų teisuoliais;

10.3.2. Jaunimo draugo popiežiaus Jono Pauliaus II vaidmuo kovoje dėl Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybės.


Projektų priėmimo pradžia – 2019 m. gruodžio 14 d. 

Projektų priėmimo pabaiga – 2019 m. sausio 15 d.


Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 15 000 Eur teikiant Nuostatų 9.1 papunktyje numatytą projektą ir 7 500 Eur teikiant Nuostatų 9.2 papunktyje numatytą projektą. 

Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma vieniems metams – 1 500 Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Nuorodoje, Priedų skiltyje. Konkurso paraiška ir sąmata pildomi per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 arba teikia paraišką elektroniniu paštu projektai@jrd.lt

Susipažinimui: Paraiškos forma. Sąmata. Pareiškėjo deklaracija. Partnerio deklaracija.


Pagal Nuostatų 34 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus): 

34.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);

34.2. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);

34.3. partnerio (-ių) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 4 priedas), pasirašytą (-as) organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;

34.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

34.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

34.6. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kuris (-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. 


Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 34 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2020 m. sausio 15 d. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 arba teikia paraišką elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Teikiant dokumentus elektroniniu paštu, pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 34 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Elektroniniu paštu projektai@jrd.lt pateikta paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt

Paraiška teikiama per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 arba paraiška bei kartu su ja privalomi pateikti dokumentai teikiami elektroniniu paštu projektai@jrd.lt turi būti surašyti lietuvių kalba. Paraiška (jeigu yra teikiama elektroniniu paštu projektai@jrd.lt) turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas. Paraiška teikiama elektroniniu paštu projektai@jrd.lt turi būti užpildyta kompiuteriu. 

Paraiška turi būti pateikta iki 2020 m. sausio 15 d. 23.59

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00 – 15.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė (el. p. justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel.  8 683 63071). 

Informuojame, kad pateiktų projektų 2020 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo. 

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias rasite čia.

 

Inf. JRD
Nuotr. unsplash.com

 

Shadow up